#innostavimmat

Senaatti-kiinteistöt

senaatti_logo_rgb_185 90px

Senaatti-kiinteistöt on valtiohallinnon työympäristökumppani ja toimitila-asiantuntija. Olemme uusien työnteon tapojen ja työympäristöjen suunnannäyttäjä. Valtion sisäisenä palveluorganisaationa tehtävämme on tarjota ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa ja säästämään toimitilakustannuksissa. Senaatti-kiinteistöjen työympäristöratkaisut on kehitetty kokonaisuutena huomioiden paitsi sen fyysiset, myös virtuaaliset ja sosiaaliset ominaisuudet. Toimintamme kulmakiviä ovat asiakkaan kuunteleminen ja asiakkaan toiminnan ymmärtäminen, jotta pystymme tukemaan asiakasta toimitilamuutoksissa parhaalla mahdollisella tavalla. Myös sisäilma-asioissa pyrimme proaktiiviseen toimintaan ennakoimalla ja tutkimalla sekä reagoimalla nopeasti tarpeen vaatiessa.

Senaatin monialaiset ammattilaiset huolehtivat valtion monimuotoisesta kiinteistövarallisuudesta ja sen tehokkaasta käytöstä.  Senaatin vastuulla on myös valtion kiinteistöjen kehittäminen ja myynti. Yhteiskuntavastuullinen toiminta on Senaatin toiminnan arvoperusta.

Senaatti-kiinteistöt on mukana VM:n, Valtiokonttorin ja Valtorin kanssa yhteistyöhankkeessa Työ 2.0, joka on osa johtamisen ja toimeenpanon tehostamisen kärkihanketta ja jonka tehtävänä on tuoda työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen.

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstömäärä on 353, joista 98,3 % on vakituisessa työsuhteessa. Työntekijöiden keski-ikä on 46,7 vuotta ja korkeakoulututkinnon omaavien osuus henkilöstöstä on 73,7 %.


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Omistautuneisuus näkyy työn hyödyllisyyden kokemuksena, valmiutena tehdä enemmän kuin odotetaan, yrityksen arvojen ja päämäärien kokemisena tavoittelemisen arvoisina ja yrityksen suositteluhalukkuutena.

Senaattilaisten omistautuneisuutta vahvistavat erityisesti kokemus hyvin viestitystä strategiasta, hyvistä osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuuksista, työskentely-ympäristöstä sekä työhyvinvointiin panostamisesta. Näillä rakennuspalikoilla luodaan hyvää työnantajakuvaa ja työntekijäkokemusta, jolla mahdollistetaan hyvä asiakaskokemus.


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Meillä innostavaan yrityskulttuuriin kuuluu muutosten hyvä ja osallistava toteuttaminen, henkilöstön kuuleminen päätöksenteossa, toimiva johtamiskulttuuri ja esimiestyö sekä valoisaksi koettu yhtiön tulevaisuus, johon senaattilaiset kokevat voivansa vaikuttaa. Matala organisaatiomme mahdollistaa luontevan keskustelun eri ryhmien välillä, tuemme jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä sekä kannustamme yksilöitä aktiiviseen kokeilukulttuurin kehittämiseen ja uusien työn teon tapojen ideoimiseen. Nämä kaikki elementit luovat yhdessä innostavan työpaikan ja innostavuus pohjaa Senaatti-kiinteistöjen edelläkävijyyttä työympäristöratkaisujen, uusien työnteon tapojen ja tietotyön tuottavuuden saralla.

Innostavaan yrityskulttuuriin kuuluu myös tietoisuus jokaisen oikeuksista ja velvollisuuksista työyhteisössä. Jokaisella on Senaatissa oikeus tarttua havaitsemiinsa puutteisiin ja epäkohtiin mutta samalla myös velvollisuus nostaa ne esille ja esittää niille parannusehdotuksia (palvelussa/laadussa). Jokaisella on myös oikeus hyvään esimiehisyyteen mutta samalla velvollisuus edesauttaa laadukkaan johtamistavan kehittymistä. Innostava työyhteisö toimii yhteistyöllä, jossa jokaisen panosta tarvitaan!