#innostavimmat

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 

Varuboden Osla vaaka CMYK_200dpi 90px
  • TYÖNTEKIJÖITÄ: 943
  • LIIKEVAIHTO (2018): 350 miljoonaa euroa
  • TOIMITUSJOHTAJA: Hannu Krook
  • JOHTAMISMOTTO: Uskallan, Arvostan, Toteutan/ Jag vågar, Jag uppskattar, Jag genomför
  • KOTISIVUT: www.vbo.fi

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag on asiakasomistajien omistama Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla toimiva S-ryhmään kuuluva itsenäinen alueosuuskauppa.  

Osuuskauppa harjoittaa päivittäis- ja käyttötavarakauppaa, rautakauppaa, puutarha-  ja kukkamyyntiä, liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa sekä ravintolatoimintaa. Osuuskaupalla on toimialueellaan yli 50 toimipaikkaa ja lisäksi sillä on valtakunnallisia ja alueellisia yhteistyökumppaneita. Varuboden-Osla on toimialueellaan merkittävä työnantaja työllistäen noin 1000 oman alansa ammattilaista.

Alueellisuus ja yhteisöllisyys ilmenevät monin tavoin Varuboden-Oslan noin 70 000 asiakasomistajan huomioimisessa. Osuustoiminnallisten periaatteiden mukaisesti Varuboden-Osla käyttää liiketoiminnastaan syntyvän liikevoiton alueensa ja asiakasomistajiensa hyväksi. Myös Varuboden-Oslan yhteistyökumppaneiksi on valittu sellaisia yrityksiä, organisaatioita ja tapahtumia, joilla on alueellista merkitystä. 

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag är ett i Nyland och på Åland verksamt självständigt regionalt handelslag inom S-gruppen, som ägs av sina ägarkunder.

Handelslaget idkar daglig- och bruksvaruhandel, försäljning av trädgårdsartiklar och blommor, trafikbutiksverksamhet, bränslehandel samt restaurangverksamhet. Handelslaget har över 50 verksamhetsställen på sitt verksamhetsområde och dessutom landsomfattande och lokala samarbetspartner. Varuboden-Osla är en betydande arbetsgivare på sitt verksamhetsområde med cirka 1000 professionella anställda inom sin bransch.

Den regionala och samhälleliga verksamhetsformen framgår ur Varuboden-Oslas sätt att ta hänsyn till sina cirka 70 000 ägarkunder. Enligt principerna för andelsverksamheten använder Varuboden-Osla sitt resultat från affärsverksamheten till fromma för sitt verksamhetsområde och sina ägarkunder. Som partner har Varuboden-Osla valt företag, organisationer och evenemang som är viktiga inom verksamhetsområdet. 


Omistautuneisuuden rakennuspalikat

Meillä kaiken nähdään lähtevän hyvästä johtamisesta, jokainen työntekijä on ansainnut hyvän esimiehen. Panostamme siis esimiesten osaamiseen ja hyviin johtamiskäytäntöihin. Yksi meille tärkeä johtamiskäytäntö on työhyvinvoinnin johtaminen. Paitsi että meillä puhutaan hyvinvointiasioista paljon ja avoimesti, on meillä myös laajat mahdollisuudet ja edut oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen: esimerkiksi täydet sportti-, kulttuuri- ja hyvinvointiedut, lounasetu, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, laaja työterveyshuolto, tuki tupakoinnin lopettamiseen, henkilökunnan vapaa-ajan viettomökit, henkilöstökerho, yhteiset tilaisuudet ja hedelmät taukohuoneessa.

Johtamislupauksemme Uskallan, Arvostan, Toteutan eivät ole pelkkiä lupauksia, vaan ne näkyvät työpaikkojemme arjessa. Ne on otettu myös kehityskeskustelujen pohjaksi, jotta työntekijät voivat helposti antaa palautetta omalle esimiehelleen näiden johtamislupausten toteutumisesta. 

Hos oss ser vi att allt börjar från ett bra ledarskap, varje anställd förtjänar en bra chef. Vi satsar alltså på chefernas kompetens och god ledarskapspraxis. En viktig ledarskapspraxis för oss är att leda arbetstrivsel. Utöver att vi pratar mycket och öppet om välbefinnande, har vi även omfattande möjligheter och förmåner att upprätthålla vårt eget välbefinnande: exempelvis kompletta förmåner för sport-, kultur- och välmåendetjänster, lunchförmån, fritidsolycksfallsförsäkring, en omfattande företagshälsovård, stöd för att sluta röka, fritidsstugor för personalen, personalklubb, gemensamma evenemang och frukter i personalutrymmen.

Våra ledarskapslöften, Jag vågar, Jag uppskattar, Jag genomför, är inte endast löften, utan de kommer fram i vardagen på våra arbetsplatser. De ingår även som grund i våra utvecklingssamtal, så att de anställda på ett enkelt sätt kan ge feedback om hur dessa ledarskapslöften blivit uppfyllda åt sin chef.


Innostavaa yrityskulttuuria kuvastava käytäntö

Varuboden-Osla haluaa kannustaa myös työntekijöitä antamaan palautetta toisilleen, esimieheltä saatavan palautteen lisäksi. Niinpä yrityksessä on luotu käytäntö, jossa kollegaa voi ehdottaa ”pikapalkitsemisen” saajaksi. Pikapalkitseminen on 50-500 € rahallinen palkkio työkaverin auttamisesta, hienosti hoidetusta asiakaspalvelutilanteesta tai vaikkapa upeasta tuotteen esillepanosta.

Varuboden-Osla vill även uppmuntra de anställda att ge feedback åt varandra, vid sidan om den feedback de får av sina chefer. Därför har företaget tagit i bruk en ”snabbelöning”, där man kan föreslå att en kollega belönas för något. Snabbelöningen är 50–500 € i pengar för att man hjälpt en kollega, skött en kundservicesituation väl eller gjort en snygg produktskyltning.